வேலை வாய்ப்பு

23 Mar, 2017

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவி வெற்றிடங்கள் உள்ளன. பொருத்தமானவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும் .

* Layout Designer

* Sales Division

* News Update (Website)

 

தொடர்புகளுக்கு : +94 777-111 444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *